Şuhut O.S.B. İhale İlanı

ŞUHUT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

İLAN

1-      Bölgemiz Altyapı ( İçme suyu- 100 m3’lük su deposu – Kanalizasyon ve Haberleşme)  1.Etap 2.Kısım inşaatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatı Esasına göre, kapalı teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 2-      İhale 29 Eylül 2015 tarihinde, Salı günü saat: 14:00’de Kaymakamlık Makam Odasında Yönetim Kurulu huzurunda yapılacaktır. 3-      İhale şartnamesi ve Proje ve Dokümanlar, yer görme belgesi ile birlikte, O.S.B Müdürlüğünden temin edilecektir. 4-      İşin projesi Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. Proje, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 12.08.2010 tarihinde tasdik edilmiştir. İşin yapımı sırasında Bakanlık onaylı projeler esas alınarak uygulama yapılacaktır. 5-      İhale için son müracaat ve teklif verme 29 Eylül 2015 Salı günü 14:00 ‘e kadardır. 6-      İhaleye Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2015 Yılı birim fiyatları esas alınarak, tenzilat  yapılmak suretiyle teklif verilecektir. 7-      İhaleye katılacaklar, teklif mektupları ile birlikte aşağıdaki belgeleri vereceklerdir. a)      İş deneyim belgesi b)      Yer görme belgesi c)      Dosya alındı belgesi (250,00 TL) d)     İmza sirküleri e)      Ticaret Sanayi Odası belgesi f)       Tüzel kişi olması halinde Ticaret Sicil Gazetesi g)      Teknik personel taahhütnamesi h)      Makine ekipman taahhütnamesi i)        Teklif Mektubu vermeye yetkili olduğuna dair imza beyannamesi j)        Teklif edilen bedelinin % 6 ‘sından az olmamak üzere geçici teminat (Teminat mektubu veya nakit TL ) istenecektir. Nakit Teminat Ziraat Bankası Şuhut şubesi nezdindeki O.S.B hesabına ( Hesap No: 47549600-5001) veya Şekerbank Şuhut Şubesi nezdindeki O.S.B hesbına ( 2060053709) nakit yatırılabilir. 8-  Bölgemiz, İhale Kanunlarına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.       Kurtuluş Mah. Afyon Cad. Belediye İş Merkezi D Blok ( Belediye Başkanlık Binası ) ŞUHUT İrtibat Tel : 7184180 – 0.544.7275983       Faks : 7181059   ŞUHUT O.S.B İHALE İLANI
Geriye Dönün