İmar Barışı’nda Başvurular Başladı

İmar Barışı’nda Başvurular Başladı Kamuoyunda “lmar Barışı” olarak bilinen, 13 milyon konutun imar Ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen dğzenleme kapsamlnda Yapl Kayüt Belgesi için başvuru|ar, e-Devlet üzerinden ahnmaya başlandı. Çevre ve şehircilik Bakanlığınca Vatandaşln devletle ihtılafll durumunun ortadan kaldlrllmasl, imara ayklrl, ruhsatslz Veya ruhsat eklerine aykırı yapılarln kaylt altlna allnmasl yoluyla bu yapllara yasalllk kazandııılması hedefl eniyor. Düzenıeme 31 Arallk 2o17 tarihinden önceki ruhsatslz Veya ruhsat ekıerine ayklrl yapllmlş k!rsal Ve kentsel alan|ardaki tüm yapllarl kaps|yor, Bu kapsamda Yapı Kaylt Belgesine başVurular, e_ Devlel sistemi üzerinden başladl. BaşVuruda ne|e. isteniyor? BaşVurularda Vatandaşlarln kendi rlzasıyla müracaat] ve kendi beyanı esas allnacak. Vatandaşlardan müracaatta istenen bilgiler ise şöyle: “E-devlet şifresi, geçerli bir cep telefonu numarasl Ve e-posta adresi, beyan edilecek yaplnln adresi, tapusu Varsa ada Ve parse| bilgi|eri, toplam inşaat alanı, konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı topİam alanları (metrekare), yapldaKi konut ve işyeri sayısı, arsa/arazinin emlak vergi birim değeri (il§ili belediyeden alınabilecek), yapının bulunduğu arsanln alanl, Varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (metrekare), yapl slnlfl (Sistemin sunacaği seçeneklerden seçilecek), imar mevzuatlna aykırılığın tarif edilmesi Ve yaplyl gösteren ve aykırılık kısmlnl gö§teren birer adet fotoğraf. Fotoğrafların dosya formatlnln ]pg, jpeg Veya png’ olmasl gerekiyor.” Vatandaşlar başVuru işlemini tamamladlktan sonra 24 saat içerisinde SMS veya e-maiı yoluyla kendilerine bilgilendirme gelecek, Bunun ğzerine Yapl Kaylt Belgesi başVuru bedelini yatlrllabilecek. Yapı Kaylt Belgesi bedeli, arsa emlak değeri ile yapl yaklaşlk maliyeti toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari yapllarda yüzde 5 olarak hesaplanacak. Yapl kay,t belgesinin bedeli, en son 31 Arallk 2018 tarihinde kadar yat|rılabilecek, VatandaşIar başvuruyu yaptıktan sonra hemen bedelıni yatlrmalan halinde yine 24 Saat içerisinde Yapl Kayıt Belgelerini e-Devlet üzerinden alabilecek. Belge için müracaatlarln son başVuru tarihi, 31 Ekim 2018 olarak belarlendi. lmar barışı ile ilgili her türlü ayrıntıya Ve merak ediIenlere “httDsr/ımarbarisi-csb.qov.tf” internet adresinden ulaşllabilmektedir.
Geriye Dönün