2022 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı İlanı

ILAN

Belediyemiz Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04.01.2022 tarihine rastlayan Salı günü 14.30’da Belediyemiz hizmet Binası meclis toplantı salonunda toplanacaktır. İlan olunur. GÜNDEM: 1- Denetim Komisyonu Üyelerinin seçimi. 2- 2022 yılında Meclis Başkanı, Meclis üyeleri ve ihtisas Komisyon üyelerine verilecek oturum ücretlerinin belirlenmesi.. 3- 2022 mali yılında Sözleşmeli çalıştırılan personellerin ücretlerinin belirlenmesi. 4- 2022 yılında Mutat yapılan Meclis Toplantı gününün tespiti. 5- 2022 yılında Meclisin hangi ayda tatil edileceğinin karar verilmesi. 6- Geçici iş pozisyonu vizesinin alınması. 7- 5393 sayılı yasanın 14′ ncü maddesi uyarınca amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün müzekkersinin görüşülmesi. 8- Gelen Kurum Görüşleri ve Şehir Plancısının hazırladığı taslak aşamasındaki ilave ve revizyon İmar Planının, İmar Komisyonuna havale edilmesi.
Geriye Dönün